Shabbat Shacharit & Torah Service Melodies

Torah Service:

1. Ein Kamocha

2. Vay’hi binsoah

3. Beh ana rachetz

4. Shema/Echad/Gadlu

5. L’cha Adonia Hag’dulah

6. Blessing Before Torah Reading

7. Blessing After Torah Reading

8. Blessing Before Haftarah

9. Blessings After Haftarah

10. Y’hallelu

11. Avinu Shebashamayim

12. Mizmor L’David/Havu Ladonai

13. Etz Chaim Hi 1

14. Etz Haim Hi 2

Shabbat Shacharit:

1. Halleluyah

2. Shokein Ad Marom

3. U’vmakhalot

4. Yishtabach

5. Hatzi Kaddish

6. Barechu

7. Ein kerk’cha

8. El Adon 1

9. El Adon 2

10. El Adon 3

11. Kulam Ahuvim

12. V’kulam m’kablim

13. V’haofanim 1

13b. V’haofanim 2

14. Or Chadash 1

15. Or Chadash 2

16. Ahava Raba

17. V’ha-eir eineinu

18. V’haveinu

19. Shema

20. V’ahavata

21. Vayomer

22. L’dor vador

23. Emmet

24. Tehilot l’eil

25. Mi Chamocha

26. Tzur Yisrael

27. Avot V’imahot

28. Kedusha 1

29. kedusha 2

30. Yismach Moshe

31. V’shamru

32. V’lo natato

33. Eloheinu v’elohei avoteinu

34. Ritzei

35. V’techezeina

36. Blessings of the Kohanim

37. Sim Shalom 1

38. Sim Shalom 2

39. Kaddish Shalem

Don't miss out! Stay up to date with the latest happenings at our synagogue.

Scroll to Top